KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA TEDARİKÇİ, İŞ ORTAĞI, BAYİ, DIŞ HİZMET SAĞLAYICI GERÇEK KİŞİ/TÜZEL KİŞİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

TAŞKIRANLAR PERAKENDE MAĞAZACILIK MOBİLYA SAN.TİC.A.Ş.

Mersis No: 0829033760400001

Vergi No: Hasan Tahsin Vergi Dairesi / 8290337604

İletişim Linki:

Adres: Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Cadde No:273 A /- Bornova/İzmir

E-posta:

Kep adresi:

Telefon:

 

DAYANAK VE KAPSAM

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu(Kanun) kapsamında; burada belirtildiği şekilde ticari ilişkilerimiz kapsamında işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, Kanun’da yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Taşkıranlar Perakende Mağazacılık Mobilya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) ile tedarikçi, iş ortağı, bayi, dış hizmet sağlayıcı ve bunlara ilişkin sıfatları haiz olarak gerçekleştirilen hukuki ve ticari işlemlerin ifası ile ilgili olmak üzere işlenebilecek kişisel verileriniz aşağıdaki bilgilerden oluşmaktadır;

 

Kimlik:                                                Ad, soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni hal, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza, vergi kimlik numarası, pasaport numarası, nüfus cüzdanı/ pasaport/ kimlik/ ehliyet bilgileri

İletişim:                                               Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek şahıs telefon bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresi, lokasyon bilgisi

Lokasyon:                                           Kişisel veri sahibinin bulunduğu konumu tespit eden bilgiler

Hukuki İşlem:                                      Hukuki alacak ve diğer hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile yasal her türlü yükümlülüklerin ve şirketin genel politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler (adli ve idari dava, takip, soruşturma vs. dosyalarından edinilen bilgiler dahil)

Müşteri İşlem:                                      Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetlerimize ilişkin kullanımına yönelik talimatları, talepleri, bildirimleri ve yorumları gibi bilgiler, çoğunlukla çağrı merkezi kayıtları.

İşlem Güvenliği:                                  Ticari faaliyetler yürütülürken, şirketimizin teknik, idari, hukuki ve ticari anlamda güvenliğini sağlamak için işlenen kişisel veriler – giriş yapılan internet sitelerini denetleme, IP adresleri, şifre, parola vs.

Risk Yönetimi:                                    Şirketimiz politikaları ve mevzuat yükümlülükleri gereği risklerini azami seviyede tutabilmek adına işlenen (örn. kişilerin kredibilitesi) kişisel veriler

Finans:                                                Kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler, kredi kartı ve diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgiler

Pazarlama:                                           Ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi, eleştirileri ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler

Diğer                                                   İnternet siteleri tarafından erişim sağladığınız cihazlarınıza ve/veya ağ sunucusuna kaydedilen küçük veri depolama dosyaları

 

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIMIZ

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket’in kişisel veri işleme amaçları aşağıdaki gibidir;

▪ Şirket ile akdedilen sözleşmelerin uygulanabilmesi, şart ve koşullarının yerine getirilmesi

▪ Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e sunulan, tanıtılan, teklif ve temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü, risk denetimi ve işleyişin değerlendirmesi

▪ Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi, fatura düzenlenebilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

▪ Tedarikçi, iş ortakları, bayi, dış hizmet sağlayıcıları ile müşteriler arasında iletişim sağlanabilmesi

▪ Tedarikçi, iş ortakları, bayi, dış hizmet sağlayıcıları çalışanlarından geçici hizmet, yardım ve destek alınması

▪ Savunma hakkının kullanılabilmesi veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edilmesi halinde hukuki yükümlülük ve gerekliliklerin yerine getirilmesi

▪ Şirket iş yeri, bina ve eklentilerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

▪ Elektronik teklif, iletişim, sözleşme kurma, ürün görüntüleme ve ödeme işlemleri için kimlik, hesap ve temsilci tespiti ile işlemin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması  

Kayda alınan Kişisel Veriler, Kanun ve diğer hukuki gerekliliklere uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde yasal zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Şirket olarak veri sorumlusu sıfatıyla yasalar ve ilgili taraflar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz belirtilenler ile sınırlı kalmamak üzere; kamu kurum ve kuruluşları, sigorta şirketleri, sağlık kuruluşları, finansal kuruluşlar, iş yeri bina yönetimini gerçekleştiren tüzel ve gerçek kişilerle, Şirket’in hizmet aldığı mesleki danışmanlar, avukatlar, hukuk müşavirleri, muhasebeciler ve denetçilerle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, Şirket’in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket’in hakim ortağı olan şirket ve onun grup şirketleri gibi üçüncü kişiler vb. ile paylaşılabilmektir.

 

ÇEREZ POLİTİKASI VE KULLANILAN ÇEREZLER

Şirket’in Web Sitesinde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıdaki gibidir:

 

Web Sitesi’nde ziyaret süresince depolanan ve Web Sitesi’nden çıkış yapıldığından silinen Oturum Çerezleri ile Web Sitesi’ni daha önce ziyaret edip etmediğinizi tespit etmek ve tespit edildiği hallerde tarafınıza iletilecek içerikleri belirlemek üzere tam zamanlı işlenen Kalıcı Çerezler kullanılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 11. MADDE UYARINCA HAKLARINIZ

Herkes, veri sorumlusu olan Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda haklarınızı kullanmak için başvurunuzu Şirketin merkez adresine kimlik bilgileriniz tespit edilebilecek şekilde yazılı olarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Şirket talebin uygun ve eksiksiz olması halinde en geç otuz güç içerisin ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Cevap sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kanun’un 13/2 maddesi uyarınca başvuru sahibinden ücret talep edilebilecektir.

 

İSTİSNALAR

Kanun’un 28. maddesi gereğince kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan konularda haklarını ileri süremeyecektir.

 

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde veri sahipleri, zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, aşağıda yer alan konularda haklarını ileri süremeyecektir.